Ajankohtaista Ilmatuote Oy:ssä

Ajankohtaista

 • 25.05.2018
  Tietosuojaseloste Ilmatuote Oy

  Ilmatuote Oy:n tietosuojaseloste

  EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä

  lmatuote Oy

  Y-tunnus: 2233366-6

  Osoite: Lehtimäentie 15, 21290 Rusko

  Puhelin: 02 4396800

  Sähköposti: minna.lundelin@ilmatuote.fi

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Nimi: Minna Lundelin

  Osoite: c/o Ilmatuote Oy Lehtimäentie 15, 21290 Rusko

  1. Rekisterien nimet

  Ilmatuote Oy:n

  • Työntekijärekisteri
  • Asiakasrekisteri
  • Kulunvalvontarekisteri

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

  Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

  Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

  Kulunvalvontarekisteri: Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy, kun kyse on rakentamisesta yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen rakennustyömaa ovat rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamia käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä.

  Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa päätoteuttajalle tietoja.

  Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla A83/200/2017 (erit. kappale 3).

  1. Rekisterien tietosisältö

  Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja: työntekijöiden perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet
  • henkilönumero
  • suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  • ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  • kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • työsuhteeseen liittyvät tiedot
  • työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
  • henkilön verotukseen liittyvät tiedot
  • tilastointiin liittyvät tiedot
  • osaamiset

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

  • asiakasnumero
  • y-tunnus tai henkilötunnus
  • laskutus- ja perintätiedot
  • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

  Kulunvalvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja työmaan työntekijöistä:

  • etu- ja sukunimet
  • syntymäaika
  • veronumero
  • kirjautumisaika
  • kirjautumissijainti mobiililaitteella kirjauduttaessa (työntekijän salliessa)

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Työntekijärekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

  Asiakasrekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

  Kulunvalvontarekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen tai muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Ilmatuote Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

  1. Rekisterin suojaus

  A Manuaalinen aineisto

  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 

  Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

  B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

  1. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

  Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

  Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Ilmatuote Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

  1. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

  Ilmatuote Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

  Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

  Lue lisää

Uusimmat aiheet

 • 25.05.2018
  Tietosuojaseloste Ilmatuote Oy

  Ilmatuote Oy:n tietosuojaseloste

  EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä

  lmatuote Oy

  Y-tunnus: 2233366-6

  Osoite: Lehtimäentie 15, 21290 Rusko

  Puhelin: 02 4396800

  Sähköposti: minna.lundelin@ilmatuote.fi

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Nimi: Minna Lundelin

  Osoite: c/o Ilmatuote Oy Lehtimäentie 15, 21290 Rusko

  1. Rekisterien nimet

  Ilmatuote Oy:n

  • Työntekijärekisteri
  • Asiakasrekisteri
  • Kulunvalvontarekisteri

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

  Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

  Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

  Kulunvalvontarekisteri: Velvollisuus antaa työntekijätiedot syntyy, kun kyse on rakentamisesta yhteisellä rakennustyömaalla. Sekä rakentaminen että yhteinen rakennustyömaa ovat rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) tarkoittamia käsitteitä. Tiedot annetaan pääsääntöisesti kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä.

  Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b §:ssä säädetään päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa päätoteuttajalle tietoja.

  Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon diaarinumerolla A83/200/2017 (erit. kappale 3).

  1. Rekisterien tietosisältö

  Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja: työntekijöiden perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet
  • henkilönumero
  • suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  • ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
  • kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • työsuhteeseen liittyvät tiedot
  • työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
  • henkilön verotukseen liittyvät tiedot
  • tilastointiin liittyvät tiedot
  • osaamiset

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
  • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

  Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

  • asiakasnumero
  • y-tunnus tai henkilötunnus
  • laskutus- ja perintätiedot
  • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
  • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

  Kulunvalvontarekisteri sisältää seuraavia tietoja työmaan työntekijöistä:

  • etu- ja sukunimet
  • syntymäaika
  • veronumero
  • kirjautumisaika
  • kirjautumissijainti mobiililaitteella kirjauduttaessa (työntekijän salliessa)

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Työntekijärekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

  Asiakasrekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

  Kulunvalvontarekisteri:

  Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kulunvalvontasovelluksen tai muun päätoteuttajan määrittelemän tavan mukaisesti.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

  Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Ilmatuote Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

  1. Rekisterin suojaus

  A Manuaalinen aineisto

  Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 

  Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

  B Automaattisesti käsiteltävät tiedot

  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

  1. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

  Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

  Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Ilmatuote Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

  1. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

  Ilmatuote Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

  Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

  Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

  Lue lisää